תקנון ותנאי שימוש-"עבודת יד"

תנאי שימוש אתר עבודת יד

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט https://handmade-ap.com/ ("האתר"), המאפשר רכישה מקוונת (ליחידים, משווקים ו/או יצרנים שונים) של מוצרים שונים של המותג "כרוב בריא" (שבבעלותו הבלעדית של מפעיל האתר ו/או מי מטעמו) ו/או מותגים ו/או מוצרים שונים בתחום המוצרים המותססים ו/או קפה ו/או מוצרי קפה ו/או מוצרי עבודת יד (כדוגמת דבש אורגני, נירות ריחניים וכיו"ב), והכל בהתאם לזמינות במלאי של מפעיל האתר ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
 2. השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש").
 3. הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר כהגדרתו לעיל ועל כל שירות/ מידע באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין האתר ו/או מי מטעמו. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. בעצם השימוש הנך באתר, הנך מביע את הסכמתך לתנאי השימוש.
 4. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לתקן ו/או לבטל ו/או לשנות את ההוראות והתנאים האמורים בתנאי שימוש זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. בכל מקרה של שינוי כאמור, האמור יחול על כלל המשתמשים באתר ובשירותים המוצעים באתר, באופן אוטומטי.
 5. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכווה גם לנקבה במשתמע.
 6. לעניין תנאי שימוש אלו, "משתמש" או "לקוח" הינוכל אדם או תאגיד, העושה שימוש כלשהו באתר. במידה והמשתמש הינו מתחת לגיל 18, השימוש באתר מותנה בקבלת אישור הורה ו/או האפוטרופוס של אותו משתמש (כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962) לתנאי השימוש. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כהסכמתם לביצוע הרכישה באתר על ידי המשתמש הקטין.

שימוש באתר

 1. השימוש באתר באמצעות רשת סלולרית כרוך בצריכת נפח גלישה, לפי התנאים והתעריפים החלים על הגלישה של המשתמש. תנאי שימוש אלה חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות טלפונים ניידים, טאבלטים וכיו"ב.
 2. הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים, במידע, ובתכנים הקיימים בו הנם אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר ובהתאם להוראות תנאי השימוש ולפי דין.
 3. מבלי לפגוע בכל זכות חוקית העומדת לרשותה, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום באופן זמני ו/או קבוע את הגישה של מי ממשתמשי האתר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומבלי הצורך לנמק זאת.
 4. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי ו/או הפסד ו/או חסרון כיס, להלן: "נזק" שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מפעיל האתר לא יהיה אחראי לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה באתר, ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או משתמש ו\או צד ג' כלשהו. מפעיל האתר אינו אחראי לשימוש שיעשה על ידי לקוח ו/או משתמש ו\או כל צד ג' אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או האתר. שימוש במידע ובפרטים אישיים שיימסרו על ידי המשתמש באתר, ייעשו בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ("מדיניות הפרטיות").
 5. השימוש באתר מהווה אישור מטעם המשתמש בו לשימוש במידע ובפרטים כאמור בתנאים המפורטים במדיניות הפרטיות, והצהרה מטעם המשתמש כי כל המידע והפרטים שימסרו על ידו נכונים ומדויקים וכי ימסרו מרצונו החופשי.
 6. רישומי האתר, לרבות רישומים אלקטרוניים, בדבר הפעולות המתבצעות באתר ולרבות פרטים שהוזנו על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

הפרטים האישיים; מידע אישי שנמסר באתר

 1. על מנת לרכוש את המוצרים המשווקים באתר, תתבקש למלא מספר פרטים אישיים לרבות (אך לא רק): שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון וכתובת דוא"ל אלקטרוני ("הפרטים").
 2. יודגש כי אינך חייב למסור את הפרטים והאמור תלוי ברצונך החופשי בלבד. יחד עם זאת, ללא מילוי הפרטים לא נוכל לתת מענה לפנייתך ו/או לאפשר את רכישת המוצר המבוקש על ידך באתר.
 3. מפעיל האתר עשוי להשתמש במידע האישי או בפרטים שיימסרו לו במסגרת השימוש ורכישת המוצרים באתר, בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות, כמפורט להלן.

רכישת מוצרים באתר: פתיחת חשבון, רישום לאתר, ואופן ביצוע הרכישה

 1. בטרם ביצוע רכישה של מוצר באתר, הינך נדרש למסור את הפרטים (אין חובה לפתוח חשבון משתמש באתר לטובת רכישת מוצרים באתר).
 2. בנוסף וכחלק מהליך רכישת המוצרים האתר, תידרש למסור את פרטי המזמין ו/או כתובת למשלוח (ככל ונדרש) ואמצעי תשלום, וזאת כדי לאפשר לעדכן את סטטוס ההזמנות שלך, לשמור היסטוריה של רכישות שביצעת, וכן לאפשר למפעיל האתר ליצור קשר איתך בנוגע להזמנה ו/או להזמנות עתידיות ו/או מבצעים שייתכן ומפעיל האתר יערוך מעת לעת. ככל ולא נדרש משלוח, איסוף המוצרים הנרכשים יתבצע מכתובת הילדסיימר ___, תל אביב.
 3. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. מפעיל האתר שומר על זכותו לבטל הזמנה בכל מקרה של הזנת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 4. ייתכן ורכישת מוצרים באתר, תבוצע בהינתן אישור על קריאת תנאי השימוש ובמסירת פרטי זיהוי של משתמש האתר ומסירת אמצעי תשלום (כרטיס אשראי. למעט כרטיסי אשראי מסוג "דיינרס" ו- "דיסקבר" שמפעיל האתר אינו מכבדת) ("פרטי זיהוי" ו-"ההזמנה").
 5. המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ, אלא אם צויין אחרת במפורש ("התמורה"), אולם הם אינם כוללים דמי משלוח (ככל שיהיו כאלה וכפי שיוצג באתר לענין זה).
 6. מפעיל האתר לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שהזמנה של משתמש לא תתקבל במערכת בשל בעיה טכנית או כל תקלה שאינה בשליטתו.
 7. מפעיל האתר שומר את הזכות שלא לקבל או לבטל כל הזמנה לרכישת מוצרים (או חלק ממוצרים) באתר, גם לאחר ביצוע ההזמנה ואישור חברת האשראי, במקרים הבאים: (א) נפלה טעות במסירת פרטי הזיהוי ו/או מידע הנדרש לביצוע רכישת המוצר המשווק באתר; (ב) נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצרים ו/או המחיר ו/או פרטים אחרים בקשר עם המוצר הנרכש באתר; (ג) התרחשה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין; (ד) במהלך המכירה חלה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כשלהו; ו- (ה) לשיקול דעתו של מפעיל האתר, התעורר חשד כי התמורה בעבור המוצרים לא תשולם כלל או שלא תשולם במלואה ובמועדה.
 8. במקרה שכזה תישלח הודעה לכתובת הדוא"ל  שמסר המשתמש ("הודעת הביטול"), ותושב למשתמש התמורה במלואה (לגבי אותם מוצרים ספציפיים שאת הזמנתם לא היה ניתן לבצע). 
 9. פעולת הרכישה תאושר על ידי מפעיל האתר בכפוף להימצאות המוצר שהוזמן במלאי. מובהר, כי ייתכנו מצבים שבהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כזמין לרכישה - בפועל הוא לא ימצא במלאי או שלא ניתן לספק אותו - במצבים אלו לא תאושר הזמנת המוצר, תישלח ללקוח הודעה בדבר כך והלקוח לא יחויב בגין מוצר שחסר כאמור, ואם חויב בגינויושב לו הסכום ששולם כאמור .
 10. עם סיום הליך הרכישה, כמפורט לעיל, יישלח לדואר האלקטרוני של הלקוח אישור בדבר השלמת פעולת הרכישה וכן תסופק ללקוח חשבונית מס/קבלה המכילה, בין היתר, גם את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן: "מסמך פרטי העסקה")
 11. תמהיל המוצרים המוצגים באתר והמוצעים למכירה/לשיווק בו, נתון לשיקול דעתו של מפעיל האתר, אשר רשאי לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, וכיוצ"ב והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 12. מפעיל האתר רשאי לעדכן, מעת לעת, את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים, וזאת מבלי שיידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך הזמנת המוצר באתר.

זמני אספקה

 1. מפעיל האתר מאפשר למשתמש לקבל את המוצרים שהזמין באמצעות משלוח (על ידי חברה חיצונית) לכתובת היעד אותה ציין בהזמנתובתנאי שכתובת היעד של המשתמש היא בתחומי ישראל, בערים בתל אביב, רמת גן או גבעתיים (רשימת הערים עשויה להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר).
 2. מפעיל האתר יספק למשתמש מוצרים, אשר שולמה בעדם תמורתם המלאה לרבות דמי משלוח, כפי שמופיעים באתר. יובהר כי אספקת המוצרים תתבצע על ידי דואר/חברת שילוח חיצונית ("חברת המשלוחים החיצונית" ו-"תאריך האספקה" בהתאמה).
 3. משתמש אשר הזמין מוצרים, יחויב בתשלום דמי המשלוח יחד עם תשלום התמורה בגין רכישת המוצרים אל כתובת היעד, בהתאם לתעריף המצוין באתר (העשוי להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי של המשלוח) ("דמי המשלוח").
 4. מפעיל האתר (בהתאם להסכמות שלו עם חברת המשלוחים החיצונית) שומר לעצמו את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת.
 5. אספקת המוצרים תתבצע לכתובת שהוקלדה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.
 6. יובהר כי תאריך האספקה הינו משוער וייתכנו שינויים עקב עיכובים שאינם תלויים במפעיל האתר ו/או חברת המשלוחים. המשתמש מאשר כי ידוע לו שאין מפעיל האתר ו/או חברת המשלוחים מתחייבים למסירת המוצרים בשעת הגעה ספציפית, אלא האמור נתון לשיקול דעתה של חברת המשלוחים.
 7. במקרה והמשתמש ו/או מי מטעמו לא יהיו נוכחים ביעד, בעת אספקת המוצרים, אזי המוצרים יוחזרו למפעיל האתר (ככל וניתן להשיבם מבחינה תבראותית) ומועד האספקה חלופי יתואם באחריות משתמש האתר. יובהר, כי במקרה זה, יחויב המשתמש בדמי משלוח נוספים על-פי התעריף המצוין באתר. מובהר כי במידה ומדובר במוצרי מזון שמבחינה תברואתית לא ניתן להחזירם למפעיל האתר, הלקוח יחויב בגין המוצרים ודמי המשלוח. המוצרים יונחו (ככל וניתן) בסמוך לפתח כתובת המשלוח ובאחריות המשתמש לאסוף ולאחסנם בהתאם להוראות מפעיל האתר.
 8. למען הסר ספק מובהר, כי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא היה אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של חברת המשלוחים (בין היתר, מאחר ומדובר בחברת משלוחים חיצונית), לרבות איחור בתאריך האספקה ו/או בביצוע האספקה בפועל.

מדיניות החלפ, החזרה וביטולים

 1. עם קבלת המוצר הנרכש, על המשתמש לבדוק ולבחון את המוצר - תכולתו, התאמתו לפרטי ההזמנה או חשבונית העסקה שתימסר לו בעת אספקתו. ככל ותתגלה על-ידי המשתמש אי-התאמה בעקבות הבדיקה או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון המשתמש ביחס למוצרים שנמסרו לו, על המשתמש להודיע על כך למפעיל האתר בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 2 ימי עסקים למוצרי שאינם מוצרי מזון. לגבי מוצרי מזון יש להודיע על אי ההתאמה באופן מידי (והכל בכפוף לכל דין).
 2. בכפוף לכל דין, ביטול עסקת רכישת המוצרים הנרכשים באתר יכול להתבצע בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א -2010 ו/או חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981. בכפוף לחוק ולתקנות כאמור בסעיף זה לעיל, ביטול עסקה של מוצרים שאינם ניתנים לביטול בהתאם לחוק כאמור, יתאפשר במידה והמשלוח של המוצרים טרם נאסף על ידי חברת המשלוחים..

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, שם התמחם (Domain Name), המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבהם הינם רכושו של מפעיל האתר בלבד.
 2. זכויות הקניין הרוחני חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב שלו, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 3. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על-ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי או דרך אחרים, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעיל האתר.
 4. חל איסור מוחלט לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג crawlers ,robots וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי.
 5. כמו כן, אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצב להם מפעיל האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמת מפעיל האתר בכתב ומראש.
 6. אין להשתמש בכל שם, סימן או סמליל ('לוגו') הזהה או דומה באופן מטעה לסימני המסחר, לסמלילים או לשמה של מפעיל האתר, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של מפעיל האתר מראש ובכתב.

מדיניות הפרטיות

 1. אנו מכבדים את פרטיותך, וננהג במידע אישי אודותיך (כהגדרתו לעיל), בהתאם להוראות הדין ובכלל זה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מידע אישי אודותיך אשר נמסר למפעילה (ככל שיימסר על ידך מידע כאמור) או מידע אשר נאסף על ידה במהלך שימושך באתר, יישמר בהתאם להוראות החוק הנ"ל ובכפוף לכל דין.

אבטחת מידע וסודיות

 1. אנו עושים ונעשה כמיטב יכולתנו לשמור על פרטיות ואבטחת המידע של המשתמשים. יחד עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים בהם מאוחסן המידע או מפני חדירות למחשבינו ועשיית שימוש במידע, בשירותים, חשיפתם או שימוש בהם לרעה על ידי גורמים עוינים. אם קרתה פעולה כאמור, וכל עוד ננקטו אמצעי אבטחה סבירים, לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו. אנו ממליצים כי תנקוט באמצעי הגנה הולמים מפני חדירת וירוסים למכשיר באמצעותו נעשה שימוש באתר.

היעדר אחריות לעניין השימוש באתר

 1. השימוש בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים באתר, ייעשה על אחריות המשתמש הבלעדית והמלאה.
 2. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לבעיות שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש באתר, לרבות, תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.
 3. יש לגלוש באתר בהתאם להוראות הדין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות כאלה.

דין וסמכות שיפוט

 1. הדין הישראלי בלבד יחול על תנאי שימוש אלו; סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביביפו.

שירות לקוחות 

 1. לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או זמני אספקתם ו/או כל שאלה אחרת הנוגעת לאתר ו/או להוראות תנאי שימוש אלו, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות שלנו באמצעות הדוא"ל: hmpaamoni@gmail.com או באמצעות אפליקציית/תכנת מסנג'ר או במספר טלפון: ___________________בימים א' – ה', בין השעות _______.

 

***

Based on 350 reviews
86%
(301)
4%
(15)
5%
(17)
2%
(6)
3%
(11)
טעים בצורה יוצאת דופן

מאוד טעים וגם מאוד בריא. נהנתי

טעים מאוד

ממרח הלימון המותסס טעים מאוד, טעם לימוני עדין ונחמד.

טעים כמו פעם

נחמד

טעים,לא בשמיים.

א
חמאת שקד מונבט
איילת ספיר
מעולה !!!

ניסינו ...מפתיע !!! כיף גדול !!! למריחה ולעוגות !!!

מעולה !!!

הזכיר את הבית של אבא ......

א
מלפפון מותסס טהור
אופק בלנדר
היו קצת רכים

הפיקנטים שהזמנתי היו ממש טעימים ודווקא אלה פחות אהבתי… קצת רכים מדי לטעמי וגם ממש חסר התיבול של הפלפל

טעים ופיקנטי

יותר טוב מהמלפפונים הרגילים!

טעים מאוד

מעולה

טעים מאוד

ע
כרוב לבן מותסס קלאסי
עמליה לוינסון ארז
מעולים!

מותססים טעימים, תוספת נפלאה סופר בריאה לכל ארוחה. ממליצה בחום

מעולה

טעים מאוד וגם השירות מצוין

לי היה מאוד לא טעים לצערי

היה טעם מוזר ולא לטעמי

מעולה

טעים מאוד. רק אולי כדאי לעצור את ההתססה טיפה יותר מוקדם. בכל מקרה מומלץ!

אהבתי מאוד

רכשתי הרבה מוצרים. כרוב מותסס מכל מני סוגים, עם חרדל, כרוב אדם, כרוב עם זרעי כוסברה. כולם טעימים. המשלוח הגיע מהר עד פתח הבית. מרוצה מאוד.

שומני מידי

מצוין

טעים, קראנצ׳י

א
מלפפון מותסס טהור
אלונה טרופ
הטעם מצוין. המלפפונים היו רכים ולכן לא נאכלו.

אכזבה.

חריף בדיוק במידה וממש טעים

זה לגמרי הולך להיות הממרח החריף החדש שלי להכל! חריף בדיוק במידה (אני אוכלת אותו גם בכפית בלי כלום), כייף להוסיף אותו על הכל.
בקיצור, רוצו לקנות

מאוד טעים!

בנתיים פתחתי את הכרוב הסגול וממש טעים!

מושלם

טעים מאוד

סלק

סופר טעים

מצוין

טעים מאד

ציפינו לחריפות של החזרת ולא היתה